Dano-Happy芒果酸啤酒(Dano Brew Mango Sour)

Dano Brew Mango Sour

Dano-Happy芒果酸啤酒(Dano Brew Mango Sour)

NT$160

品牌:      Dano Brewing
類型:      Sour
容量:      330ml
酒精度:  5.5%

Dano-Happy芒果酸啤酒(Dano Brew Mango Sour)

芒果酸啤酒,精選特別空運來的乳酸菌發酵36個小時。完成酸度再煮沸投啤酒花。主發酵在用台灣在地芒果;愛文金煌凱特喝來有滿滿的芒果香氣。